تحلیل آمارهای کمی رسمی و غیررسمی منتشر شده، همچون گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی و داده‌‌های اولیه سامانه رهگیری معاملات مسکن، در سه ماه ابتدای سال، نشان‌گر ایجاد تغییرات محسوس در حجم معاملات و قیمت، بخصوص در خرداد ماه، است. تحلیل بهار ۹۹ می‌تواند مبنایی برای…